Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Uchwa?y Senatu 2006 (1-74)

Uchwa?y Senatu

Uchwa?a Nr 45

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy ze S?owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, S?owacja.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy ze S?owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, S?owacja.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 46

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie: wyboru rektora i prorektorów na kadencj? 20062008.

 

Na podstawie art. 270 ust. 7, art. 71 ust. 1 pkt. 1, art. 60 ust. 9 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Ordynacji Wyborczej, stanowi?cej za??cznik do Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala si?, co nast?puje:

 

 

§ 1

Senat zarz?dza wybory rektora i prorektorów na dwuletni? kadencj? rozpoczynaj?c? si? w dniu 1 wrze?nia 2006 roku i ko?cz?c? si? 31 sierpnia 2008 roku.

 

§ 2

Wybory przeprowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza w sk?adzie:

Dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM – Wydzia? Humanistyczny

Prof. zw. dr hab. Lubomir W?odzimierz BARAN, dr.h.c. – Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Dr hab. Tadeusz BIENIASZEWSKI, prof. UWM – Wydzia? Nauk Technicznych

Dr Andrzej DAWIDOWICZ – Wydzia? Matematyki i Informatyki

Prof. dr hab. Janusz HELLER – Wydzia? Nauk Ekonomicznych

Dr hab. Alicja KICOWSKA, prof. UWM – Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

Dr Zbigniew KOREJWO – Komisja Zak?adowa NSZZ „Solidarno??”

Prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK – Wydzia? Biologii

Dr hab. Andrzej KUNCEWICZ, prof. UWM – Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

Dr hab. Czes?aw MIENTKI, prof. UWM – Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

Jan NIERADKO – ZZ Prac. Roln. RP

Dr Janusz OR?OWSKI – Wydzia? Prawa i Administracji

Dr Boles?aw PILAREK – ZNP

Dr Halina P?OCHA – ZNP – Krajowa Rada Nauki

Prof. dr hab. Konstanty ROMANIUK – Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Kazimierz WAWRO – Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

Prof. dr hab. Micha? WOJCIECHOWSKI – Wydzia? Teologii

Dr hab. Miros?aw WYSZKOWSKI, prof. UWM – Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

Mgr Nina ZIELI?SKA – Jednostki Mi?dzywydzia?owe

Bart?omiej ANDRZEJEWSKI – przedstawiciel studentów

Mgr Jacek BOGUSZ – przedstawiciel doktorantów

Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej okre?la Ordynacja Wyborcza.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 47

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w rejonie ul. Bart?skiej, w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Akademickiej Spó?dzielni Mieszkaniowej  w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników Uniwersytetu  prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej (obr?b 118 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 34/11 oraz 35/7 o ??cznej powierzchni 1,518 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu), przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? wielorodzinn?.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 48

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: dzia?a? w gospodarce finansowej w roku 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Uwzgl?dniaj?c informacje dotycz?ce bud?etu uczelni oraz prognozy ekonomiczne w sferze szkolnictwa wy?szego przyjmuje si? nast?puj?ce dzia?ania w gospodarce finansowej uczelni:

Zwi?kszenie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni i poszczególnych jednostek.

Precyzyjne okre?lenie procedur i zwi?kszenie efektywno?ci zarz?dzania finansami.

Podejmowanie nowych inwestycji tylko wówczas, gdy zapewnione jest ich finansowanie przez fundusze Unii Europejskiej lub pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Ochrony ?rodowiska i innych ?róde?.

Dostosowanie liczby nauczycieli na wydzia?ach do zada? dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych.

Ograniczenie remontów.

Zmniejszenie kosztów pracy administracji i obs?ugi.

Zwi?kszenie odp?atno?ci za us?ugi edukacyjne, szczególnie na studiach drugiego stopnia.

Ograniczenie liczby specjalno?ci na studiach pierwszego stopnia.

Dzia?ania mobilizuj?ce pracowników uczelni do stara? o zdobywanie ?rodków finansowych na dzia?alno?? badawcz?.

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych (koszty zu?ycia energii, bardziej efektywne wykorzystanie obiektów)

 

§ 2

Rektor i Kanclerz do ko?ca czerwca br. przedstawi? Senatowi szczegó?owe dzia?ania wynikaj?ce z niniejszej Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 49

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: za?o?e? do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat przyjmuje za?o?enia do planu rzeczowo-finansowego na rok 2006 zawarte w za??czniku do uchwa?y pn.: „Za?o?enia do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2006”.

 

§ 2

Zespó? Analiz Ekonomicznych w uzgodnieniu z Kanclerzem Uczelni, Dziekanami Wydzia?ów i Kierownikami pozosta?ych jednostek organizacyjnych opracuje w terminie do 31 marca 2006 roku projekty planów wydzia?ów, jednostek mi?dzywydzia?owych, ogólnouczelnianych i pozosta?ych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 50

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: przyznania tytu?u profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu.

 

Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 wrze?nia 1999 roku

 

§ 1

Senat akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci i przyznaje tytu?u profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi ZALEWSKIEMU.

 

§ 2

Wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 51

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 196 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.)

 

§ 1

Senat zatwierdza Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

Tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie stanowi za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 51 Senatu UWM

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przyj?cie w poczet uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Uczelni?”, nast?puje z chwil? immatrykulacji i z?o?enia ?lubowania, którego tre?? okre?la statut Uczelni. Uczestnik studiów doktoranckich podpisuje akt ?lubowania, który przechowuje si? w teczce akt osobowych doktoranta.

2. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje indeks oraz legitymacj? doktoranta. Indeks jest dokumentem przedstawiaj?cym przebieg i wyniki studiów.

3. Prze?o?onym wszystkich doktorantów Uczelni jest rektor. Prze?o?onym doktorantów podstawowej jednostki organizacyjnej jest kierownik studiów, powo?any przez rektora na wniosek dziekana, pozytywnie zaopiniowany przez rad? podstawowej jednostki organizacyjnej.

4. Uczestnicy prowadzonych w uczelni studiów doktoranckich tworz? samorz?d doktorantów. Organy samorz?du doktorantów s? wy??cznym reprezentantem ogó?u doktorantów uczelni. Samorz?d doktorantów dzia?a na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym i regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwa?odawczy samorz?du. Regulamin okre?la zasady organizacji i tryb dzia?ania samorz?du, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wy?aniania oraz ich kompetencje.

5. Uczelnia mo?e pobiera? op?aty za ?wiadczone us?ugi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym.

6 Warunki odp?atno?ci za studia doktoranckie okre?la umowa zawarta mi?dzy uczelni? a doktorantem w formie pisemnej. Doktoranci przyj?ci na studia przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz? op?aty za zaj?cia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do ko?ca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

7. Cudzoziemcy podejmuj? i odbywaj? studia doktoranckie na zasadach okre?lonych przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wy?szym. O przyj?ciu na studia decyduje rektor.

8. U?yte w regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

1)      rada podstawowej jednostki organizacyjnej – rada wydzia?u,

2)      kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan wydzia?u

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 2

1.      Rok akademicki rozpoczyna si? l pa?dziernika i trwa do 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowego.

2.      Rok akademicki sk?ada si? z:

1)      30tygodniowego okresu zaj?? dydaktycznych;

2)      dwóch sesji egzaminacyjnych: letniej oraz sesji poprawkowej (jesiennej);

3)      przerwy wypoczynkowej w wymiarze nie przekraczaj?cym 8 tygodni, w tym 4 tygodni nieprzerwanych wakacji letnich.

1.      Ramow? organizacj? roku akademickiego ustala, corocznie przed jego rozpocz?ciem, rektor. Rektor mo?e w ci?gu roku ustanowi? dodatkowe dni wolne od zaj?? oraz w razie potrzeby zawiesi? zaj?cia dydaktyczne w okre?lonych dniach i godzinach.

2.      Szczegó?ow? organizacj? roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydzia?ach, dyscyplinach i latach studiów ustala kierownik studiów w porozumieniu z w?a?ciwym organem samorz?du doktorantów.

§ 3

1. Studia doktoranckie prowadzone s? jako studia stacjonarne i niestacjonarne.

2. Studia prowadzone s? wed?ug standardu nauczania (planu studiów i programu nauczania) uchwalonych przez rad? podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwego organu samorz?du doktorantów, wed?ug wytycznych zawartych w standardzie nauczania okre?lonego przez Senat.

3. W studiach doktoranckich mo?e uczestniczy? osoba, która posiada tytu? magistra lub równorz?dny oraz spe?nia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelni?.

4. Doktorant odbywa studia wed?ug planu studiów i programu nauczania obowi?zuj?cego w roku akademickim, w którym rozpocz?? nauk?. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e wprowadzi? zmiany do planu studiów i programu nauczania, nie pó?niej ni? na 5 miesi?cy przed rozpocz?ciem roku akademickiego.

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy doktoranta powtarzaj?cego rok studiów lub przeniesionego z innej szko?y oraz kontynuuj?cego nauk?, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku doktorant zobowi?zany jest do uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaleg?o?ci – decyduje kierownik studiów.

6. Wyk?ady w uczelni s? otwarte.

7 Zaj?cia dydaktyczne na studiach mog? by? prowadzone tak?e z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??, z uwzgl?dnieniem warunków okre?lonych przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

8. Zaj?cia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiej?tno?ci mog? by? prowadzone w j?zyku obcym.

§ 4

Plan sesji egzaminacyjnych i rozk?ad zaj??, opracowany po zasi?gni?ciu opinii organów w?a?ciwego samorz?du doktorantów, podawany jest do wiadomo?ci doktorantów na 7 dni przed rozpocz?ciem roku akademickiego, poprzez wywieszenie na tablicy og?osze? dziekanatu.

§ 5

1)      W celu zapewnienia w?a?ciwej organizacji i toku studiów doktoranckich, rada podstawowej jednostki organizacyjnej powo?uje opiekunów naukowych doktorantów, spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2)      Do zada? opiekuna naukowego nale?y w szczególno?ci:

a.       udzielanie pomocy w pracy naukowej, zw?aszcza w doborze problematyki w obr?bie której b?dzie wykonywana rozprawa doktorska,

b.      opracowanie, na wniosek kierownika studiów, indywidualnego planu studiów i programu nauczania,

c.       prowadzenie systematycznych konsultacji z uczestnikiem studiów doktoranckich oraz nadzór nad realizacj? harmonogramu bada?,

d.      opiniowanie okresowych sprawozda? uczestników studiów doktoranckich,

e.       przedstawianie kierownikowi studiów oraz radzie podstawowej jednostki organizacyjnej w ka?dym semestrze oceny post?pów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta,

f.        inicjowanie otwarcia przewodu doktorskiego i wspomaganie jego przeprowadzenia.

§ 6

1. Doktorant, po zaliczeniu I roku studiów, legitymuj?cy si? co najmniej dobrymi wynikami w nauce mo?e studiowa? wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

2. Szczegó?owe zasady studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania ustala i zatwierdza rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e przekaza? swoje uprawnienia w tym zakresie kierownikowi studiów, który wspó?pracuje z opiekunem naukowym doktoranta. Dziekan mo?e wyst?pi? do komisji dydaktycznej podstawowej jednostki organizacyjnej o wydanie opinii dotycz?cej zasad studiowania wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

3. Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu nauczania polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach realizowanej dyscypliny i specjalno?ci naukowej, ??czeniu dwu lub wi?cej specjalno?ci naukowych w obr?bie jednej lub wi?cej dyscyplin, a tak?e na udziale doktoranta w pracach badawczych. Studiowanie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania mo?e prowadzi? do skrócenia okresu kszta?cenia w szkole wy?szej.

4. W ramach indywidualnego planu studiów i programu nauczania zapewnia si? szczególn? opiek? dydaktyczno naukow? oraz indywidualny dobór tre?ci i form kszta?cenia.

5. Opiekun naukowy przedstawia kierownikowi studiów do ko?ca roku akademickiego informacje o post?pach w studiowaniu powierzonego jego opiece doktoranta. Je?eli doktorant nie osi?ga zadowalaj?cych wyników w studiowaniu, kierownik studiów wyst?puje do rady podstawowej jednostki organizacyjnej o cofni?cie zezwolenia na kszta?cenie wed?ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

§ 7

1.      Dopuszcza si? mo?liwo?? zastosowania indywidualnej organizacji studiów w przypadku doktoranta znajduj?cego si? w sytuacji uznanej przez kierownika studiów za uzasadniaj?c? podj?cie takiego trybu studiów.

2.      Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu odr?bnych terminów realizacji obowi?zków dydaktycznych wynikaj?cych z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie powinno prowadzi? do przed?u?enia terminu uko?czenia studiów.

3.      Okresem rozliczeniowym dla doktorantów wymienionych w ust. 2 jest rok akademicki.

4.      Kierownik studiów ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie d?u?szy ni? rok akademicki.

5.      W przypadku naruszenia przez doktorantów ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku post?pów w kszta?ceniu i dzia?alno?ci badawczej, kierownik studiów mo?e cofn?? zgod? na ten tryb studiów.

III. PRAWA I OBOWI?ZKI DOKTORANTA

§ 8

Doktorant ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy,
 • rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych i urz?dze? Uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych Uczelni,
 • uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdro?eniowych realizowanych w Uczelni,
 • zrzeszania si? w ko?ach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre?lonych w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”,
 • pomocy materialnej, na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • ubiegania si? o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach okre?lonych w ustawie  Prawo o szkolnictwie wy?szym,
 • zg?aszania do w?adz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej  za po?rednictwem organów samorz?du doktorantów  uwag i postulatów dotycz?cych planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw zwi?zanych z realizacj? procesu dydaktycznego,
 • korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 • ubezpieczenia spo?ecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach,
 • przerw wypoczynkowych w wymiarze nie przekraczaj?cym o?miu tygodni w ci?gu roku, które powinny by? wykorzystane w okresie wolnym od zaj?? dydaktycznych,
 • uzyskiwania nagród i wyró?nie?.

 

§ 9

Przyj?cie kandydata na pierwszy rok nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia ustalonych przez uczelni?. W przypadku niepodj?cia studiów – kierownik studiów skre?la doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 10

Doktorant mo?e ubiega? si? o:

1)      przeniesienie do innej uczelni, na inn? dyscyplin? naukow?,

2)      zmian? formy studiów,

3)      podj?cie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach okre?lonych w § 6 i § 7.

 

§ 11

1.      Doktorant uczelni, który zamierza przenie?? si? do innej szko?y wy?szej, zobowi?zany jest:

a)      pisemnie powiadomi? kierownika studiów, nie pó?niej ni? 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, o nazwie szko?y wy?szej, w której zamierza kontynuowa? studia,

b)      przed?o?y? kart? obiegow?,

c)      odda? legitymacj? doktoranta.

2.      W stosunku do doktoranta, który z?o?y? zawiadomienie o przeniesieniu do innej szko?y wy?szej, kierownik studiów podejmuje decyzj? o terminie wstrzymania wyp?aty stypendium lub korzystania ze ?wiadcze? funduszu pomocy materialnej.

 

§ 12

1.      Doktorant innej szko?y wy?szej, w tym tak?e zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów mo?e ubiega? si? o przyj?cie do uczelni, o ile wype?ni? wszystkie obowi?zki wynikaj?ce z przepisów uczelni, w której studiowa?. Spe?nienie tych obowi?zków potwierdza w?a?ciwy jednoosobowy organ administracyjny dotychczasowej szko?y wy?szej.

2.      Kierownik studiów, podejmuj?c decyzj? o przyj?ciu, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania.

3.      Kierownik studiów mo?e odmówi? przyj?cia doktoranta w przypadku, gdy uniemo?liwiaj? to wzgl?dy organizacyjne.

4.      Doktorant, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, sk?ada ?lubowanie. Podpisany przez doktoranta akt ?lubowania przechowuje si? w teczce akt osobowych.

 

§ 13

Zasady, o których mowa w § 12 ust. 13, stosuje si? odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

§ 14

1.      Decyzj? w sprawie przeniesienia doktoranta na inn? dyscyplin? naukow? podejmuje kierownik studiów wydzia?u przyjmuj?cego. Warunkiem ubiegania si? doktoranta o przeniesienie na inn? dyscyplin? naukow? jest przed?o?enie kierownikowi studiów wydzia?u przyjmuj?cego za?wiadczenia w?a?ciwego kierownika studiów o wype?nieniu wszystkich obowi?zków, wynikaj?cych z realizacji planu studiów i programu nauczania dyscypliny naukowej, z której si? przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, kierownik studiów podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmuj?cego doktoranta, niezw?ocznie zawiadamia kierownika studiów podstawowej jednostki organizacyjnej, na której dotychczas doktorant studiowa?.

2.      Decyzja, o której mowa w ust. 1 mo?e by? warunkowana sprawdzianem wiadomo?ci, predyspozycji lub uzdolnie? doktoranta wymaganych w kszta?ceniu, w ramach danej dyscypliny naukowej. Zakres oraz sposób jego przeprowadzenia ustala kierownik studiów.

§ 15

1. Kierownik studiów, podejmuj?c decyzj? o przeniesieniu lub przyj?ciu w przypadkach, o których mowa w § 12  § 14, okre?la warunki, termin i sposób uzupe?nienia przez doktoranta zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nic planów studiów i programów nauczania. Jednocze?nie, na podstawie zdanych ju? poprzednio przez doktoranta egzaminów, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone.

2. Je?eli doktorant powtarza? semestr lub rok przed zmian? szko?y wy?szej lub dyscypliny naukowej, okoliczno?ci te uwzgl?dnia si?, z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nast?pi?y one podczas studiowania w Uczelni lub w ramach dyscypliny naukowej, na który przeniós? si? student.

§ 16

Kierownik studiów odmawia przyj?cia doktoranta z innej szko?y wy?szej, w tym zagranicznej, jak równie? przeniesienia na inn? dyscyplin? naukow? oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy doktorant:

1)      nie zaliczy? pierwszego roku,

2)      jest zawieszony w prawach doktoranta,

3)      nie zosta?a zatarta kara wydalenia go ze szko?y,

4)      toczy si? przeciwko niemu post?powanie dyscyplinarne.

§ 17

1. Podstawowym obowi?zkiem doktoranta jest post?powanie zgodnie z tre?ci? ?lubowania i regulaminu studiów doktoranckich oraz innych regulaminów obowi?zuj?cych w uczelni.

2. Doktorant jest obowi?zany w szczególno?ci do:

1)      uczestniczenia w zaj?ciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich,

2)      prowadzenia bada? naukowych i sk?adania semestralnych sprawozda? z ich przebiegu,

3)      sk?adania egzaminów i spe?niania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,

4)      odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj?? dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,

5)      przestrzegania przepisów obowi?zuj?cych w uczelni.

3. Maksymalny wymiar zaj?? dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 prowadzonych przez doktoranta, nie mo?e przekracza? 90 godzin dydaktycznych rocznie.

§ 18

Za naruszenie przepisów obowi?zuj?cych w uczelni oraz za czyn uchybiaj?cy godno?ci doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialno?? dyscyplinarn? przed komisj? dyscyplinarn? lub s?dem kole?e?skim doktorantów.

§ 19

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z wytycznymi Senatu uczelni, w ramach planu studiów okre?la zaj?cia, w których udzia? jest obowi?zkowy, jak równie? sposób ich zaliczenia. Przedmiot mo?e ko?czy? si? egzaminem lub zaliczeniem.

 

 

IV. ZALICZENIE ROKU

§ 20

1.      Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2.      Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wype?nienie przez doktoranta wymaga? okre?lonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnych z wytycznymi rady podstawowej jednostki organizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów mo?e zwolni? doktoranta z ponownego uczestniczenia w ?wiczeniach, które zaliczy?.

3.      Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest wype?nienie przez doktoranta wymaga? okre?lonych przez opiekuna naukowego, zgodnych z wytycznymi Senatu uczelni. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów mo?e zwolni? doktoranta z ponownego uczestniczenia w praktyce, któr? zaliczy?.

4.      Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie przez doktoranta zaliczenia ?wicze? i praktyk oraz zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego roku.

5.      Liczba egzaminów w roku akademickim nie mo?e przekracza? sze?ciu.

6.      Doktorant przyst?puje do egzaminu z indeksem i kart? egzaminacyjn?, po uprzednim zaliczeniu zaj?? obowi?zkowych z danego przedmiotu.

7.      Doktorant zwraca indeks i kart? egzaminacyjn? do dziekanatu w terminie okre?lonym przez kierownika studiów.

8.      Doktorantowi, który nie zaliczy? zaj?? obowi?zkowych, przys?uguje prawo odwo?ania si? w ci?gu trzech dni od daty niezaliczenia do kierownika jednostki prowadz?cej dane zaj?cia (instytutu, katedry, zak?adu, kliniki, studium). Kierownik jednostki mo?e zarz?dzi? komisyjne sprawdzenie wiadomo?ci studenta.

9.      Zaliczenie komisyjne odbywa si? przed komisj?, w sk?ad której wchodz?: kierownik w?a?ciwej jednostki organizacyjnej jako przewodnicz?cy komisji, opiekun naukowy, osoba prowadz?ca zaj?cia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel organu samorz?du doktorantów.

10.  Realizacja i sposób zaliczania zaj?? realizowanych w jednostkach mi?dzywydzia?owych odbywa si? wed?ug zasad okre?lonych przez rady tych?e jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

11.  Zaliczenie zaj?? stwierdza si? wpisem do indeksu i karty egzaminacyjnej.

§ 21

1.      Zaliczenia zaj?? obowi?zkowych dokonuje osoba prowadz?ca zaj?cia.

2.      Doktorant uczestnicz?cy w pracach badawczych lub wdro?eniowych mo?e by? zwolniony z udzia?u w niektórych zaj?ciach z przedmiotu, z którym tematycznie zwi?zana jest realizowana praca. Decyzj? w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek doktoranta zaopiniowany przez osob? kieruj?c? tymi pracami b?d? opiekuna ko?a naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizuj?cej zaj?cia oraz kierownika studiów.

§ 22

Wyk?ady prowadz? nauczyciele akademiccy z tytu?em naukowym profesora, profesora sztuki lub posiadaj?cy stopie? naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a tak?e posiadaj?cy kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

§ 23

Kierownik studiów mo?e skre?li? doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich danego roku studiów w czasie trwania roku  za brak systematycznych post?pów w nauce lub za nieuczestniczenie w obowi?zkowych zaj?ciach dydaktycznych, a tak?e w przypadku rezygnacji ze studiów, niewniesienia op?at zwi?zanych z odbywaniem studiów lub ukarania kar? dyscyplinarn? wydalenia z uczelni.

§ 24

1.      Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk zawodowych okre?lone w standardzie nauczania na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, po zaopiniowaniu przez w?a?ciwy organ samorz?du doktorantów, reguluje zarz?dzenie rektora.

2.      Decyzje w sprawie odbywania praktyk zawodowych, o których mowa w ust 1, podejmuje dziekan po zasi?gni?ciu opinii kierownika studiów.

§ 25

1.      Form? zaliczania poszczególnych przedmiotów i praktyk zawodowych okre?la standard nauczania.

2.      Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje si? nast?puj?ce oceny:

·        bardzo dobry (5,0)

·        dobry plus (4,5)

·        dobry (4,0)

·        dostateczny plus (3,5)

·        dostateczny (3,0)

·        niedostateczny (2,0)

3.      Organizacja i tok studiów uwzgl?dniaj? przenoszenie i uznawanie wyników osi?ganych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osi?gni??, okre?lonego przez ministra w?a?ciwego do spraw szkolnictwa wy?szego.

§ 26

1.      Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wyk?adaj?cy dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna by? podana do wiadomo?ci doktorantom przed rozpocz?ciem sesji egzaminacyjnej.

2.      Doktorant obowi?zany jest do sk?adania egzaminów w terminach okre?lonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3.      Doktorant, który nie przyst?pi? do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowi?zany jest przedstawi? egzaminatorowi w ci?gu 7 dni usprawiedliwienie nieobecno?ci. Je?eli egzaminator uzna je za wystarczaj?ce, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4.      Od decyzji egzaminatora nie uznaj?cej za wystarczaj?ce takiego usprawiedliwienia, doktorantowi przys?uguje odwo?anie z?o?one w ci?gu 7 dni do kierownika studiów, którego decyzja jest ostateczna.

5.      Doktorant, za zgod? egzaminatora, mo?e zdawa? egzaminy przed sesj?, nie trac?c prawa do trzykrotnego zdawania ka?dego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu, zdawanego przed sesj?, nie jest wpisywany do indeksu.

6.      W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, doktorantowi przys?uguje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z ka?dego niezdanego przedmiotu.

7.      Zaliczenie przedmiotów, z których nie ma egzaminu, mo?e odbywa? si? w terminie przewidzianym dla sesji egzaminacyjnej za zgod? kierownika studiów i wydzia?owego samorz?du doktorantów.

8.      Zaliczenie b?d? niezaliczenie roku akademickiego powinno nast?pi? najpó?niej do dnia 30 wrze?nia, bez wzgl?du na liczb? wykorzystanych terminów egzaminacyjnych.

9.      Spe?nienie przez doktoranta w danym semestrze wymaga? przewidzianych planem studiów, jest odnotowane przez kierownika studiów w indeksie i karcie egzaminacyjnej.

§ 27

1.      Na wniosek doktoranta, z?o?ony w ci?gu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zg?asza on istotne zastrze?enia co do bezstronno?ci przebiegu egzaminu, nast?pny egzamin poprawkowy mo?e by? przeprowadzony komisyjnie.

2.      Egzamin komisyjny powinien odby? si? w terminie 10 dni od daty z?o?enia wniosku.

3.      Komisj? powo?uje kierownik studiów i jest jej przewodnicz?cym.

4.      W sk?ad komisji egzaminacyjnej wchodz?: kierownik studiów (w wyj?tkowych przypadkach upowa?niony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodnicz?cy komisji, osoba prowadz?ca zaj?cia, drugi specjalista z zakresu przedmiotu obj?tego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, przedstawiciel samorz?du doktorantów.

§ 28

1.      W stosunku do doktoranta, który nie zaliczy? roku, kierownik studiów wydaje decyzj? o:

1)      powtórzeniu nie zaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania roku  dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2)      powtórzeniu nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na roku nast?pnym  dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych;

3)      skre?leniu z listy studentów.

2.      Sekwencj? przedmiotów okre?la rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

3.      Kierownik studiów mo?e zezwoli? na powtarzanie przedmiotu (przedmiotów) lub roku studiów wy??cznie na pisemny wniosek doktoranta, z?o?ony po zako?czeniu roku, którego nie zaliczy?.

4.      Doktorant mo?e uzyska? zezwolenie na powtarzanie danego przedmiotu lub roku studiów nie wi?cej ni? raz w okresie studiów. Powtarzanie roku lub przedmiotów jest odp?atne. Zasady pobierania op?at okre?la senat Uczelni.

5.      Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt. 1) i 2) nie dotyczy doktorantów I roku. Na pisemn? pro?b? doktoranta dopuszcza si? mo?liwo?? powtarzania nie wi?cej ni? dwóch przedmiotów na I roku studiów  za pe?n? odp?atno?ci? ustalon? przez rektora Uczelni. Decyzj? podejmuje kierownik studiów, który równie? okre?la warunki dalszej realizacji toku studiów.

6.      Doktorantowi, który zosta? skierowany na powtarzanie roku przys?uguj? uprawnienia, z wyj?tkiem prawa do pomocy materialnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna mo?e postanowi? inaczej. Tryb i zakres przyznania ?wiadcze? pomocy materialnej okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej.

§ 29

1. Doktorant powtarzaj?cy dany rok studiów mo?e uzyska? zgod? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej w podstawowej jednostce organizacyjnej sekwencji przedmiotów. Decyzj? podejmuje kierownik studiów w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadz?cymi poszczególne przedmioty.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kierownik studiów wyznacza termin, do up?ywu którego doktorant zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których nie zaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o nie zaliczeniu roku.

 

§ 30

1.      Ponowne przyj?cie na studia osoby, która je przerwa?a lub zosta?a skre?lona z listy uczestników studiów doktoranckich na I roku studiów, nast?puje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia doktoranckie.

2.      Doktorant, który po zaliczeniu I roku przerwa? studia lub zosta? skre?lony z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu niedostatecznych post?pów w nauce, ma prawo je wznowi? za zgod? kierownika studiów, nie wcze?niej ni? w nast?pnym roku akademickim i nie pó?niej ni? po up?ywie 3 lat od daty skre?lenia.

3.      Kierownik studiów okre?la rok, na którym mog? by? wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupe?nienia przez doktoranta ewentualnych zaleg?o?ci wynikaj?cych z ró?nych planów i programów studiów. Kierownik studiów mo?e zastosowa? przepis § 14 ust. 2, przy czym okre?la przedmioty, które uznaje za zaliczone.

4.      Kierownik studiów, na wniosek doktoranta wznawiaj?cego studia, mo?e zezwoli? na uczestniczenie w niektórych zaj?ciach nast?pnego roku oraz przyst?powanie do ko?cz?cych je zalicze? i egzaminów, je?eli nie naruszaj? one ustalonej w podstawowej jednostce organizacyjnej sekwencji przedmiotów.

5.      W przypadkach, o których mowa w ust. 4, kierownik studiów wyznacza termin, do up?ywu którego doktorant zobowi?zany jest uzyska? zaliczenie lub zda? egzamin z przedmiotów, których nie zaliczenie stanowi?o podstaw? do podj?cia decyzji o nie zaliczeniu roku.

 

V. URLOPY

§ 31

1.      Doktorant mo?e otrzyma? urlop:

a.       zdrowotny  z powodu d?ugotrwa?ej choroby, potwierdzonej odpowiednim za?wiadczeniem lekarskim,

b.      okoliczno?ciowy  z tytu?u urodzenia dziecka lub innych wa?nych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

c.       specjalny  na okres skierowania na studia zagraniczne lub odbywania czynnej s?u?by wojskowej, w wymiarze czasowym, okre?lonym jako:

·        krótkoterminowy (udzielany doktorantowi w zwi?zku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelni? lub organizacje studenckie, urlopem macierzy?skim) na okres krótszy ni? semestr,

·        d?ugoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

2.      Urlopu udziela kierownik studiów.

3.      Udzielenie urlopu potwierdza si? wpisem do indeksu.

4.      Udzielenie urlopu d?ugoterminowego (dotyczy równie? urlopu specjalnego) mo?e uzasadnia? przed?u?enie terminu planowego uko?czenia studiów, nie d?u?ej jednak ni? o rok.

5.      Urlop krótkoterminowy, z wy??czeniem urlopu udzielonego z tytu?u urlopu macierzy?skiego, nie zwalnia doktoranta z obowi?zku terminowego uzyskania zalicze? i zdania egzaminów z przedmiotów obj?tych planem zaj?? danego semestru.

6.      Urlop krótkoterminowy udzielony z tytu?u urlopu macierzy?skiego mo?e dodatkowo przed?u?y? okres odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu macierzy?skiego.

7.      Doktorant powracaj?cy na studia po uko?czeniu urlopu nie mo?e by? traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzaj?cy rok.

 

§ 32

1.      Kierownik studiów mo?e udzieli? urlopu na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego.

2.      Je?eli do momentu wyst?pienia o urlop doktorant przyst?pi? ju? do okre?lonych egzaminów ich wynik uwzgl?dnia si? po powrocie doktoranta z urlopu.

3.      Podczas urlopu doktorant mo?e, za zgod? kierownika studiów, bra? udzia? w niektórych zaj?ciach oraz przyst?pi? do zalicze? i egzaminów z tych przedmiotów.

4.      W okresie studiów doktorant mo?e uzyska? urlop d?ugoterminowy najwy?ej jeden raz, z wyj?tkiem urlopu zdrowotnego.

§ 33

1.      W okresie urlopu (nie dotyczy urlopu krótkoterminowego), doktorant zachowuje uprawnienia doktoranckie z wyj?tkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego.

2.      Doktorant mo?e otrzyma? pomoc materialn? w okresie urlopu d?ugoterminowego w szczególnie uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach. Decyzj? podejmuje wydzia?owa (kierunkowa) komisja stypendialna oraz uczelniana odwo?awcza komisja stypendialna.

3.      W okresie urlopu d?ugoterminowego doktorant traci prawo do pobierania stypendium doktoranckiego.

 

VI. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓ?NIENIA

§ 34

1.      Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Nagrody i wyró?nienia rektora mog? by? przyznane doktorantowi, który:

·        uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

·        legitymuje si? znacz?cymi osi?gni?ciami w ramach dzia?alno?ci naukowej,

·        wykazuje si? aktywno?ci? w samorz?dzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

3.      Doktorant, o którym mowa w ust. 2 mo?e zosta? wyró?niony:

·        pochwa?? rektora lub dziekana  ustn? lub z wpisem do indeksu,

·        dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

·        nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cym dla tych nagród.

4.      Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? przyznana doktorantowi, który:

1.      spe?nia warunki okre?lone w ust. 2,

2.      zaliczy? rok w terminie okre?lonym w niniejszym regulaminie,

3.      osi?gn?? ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie ni?sz? ni? 4,0.

5.      Nagroda, o której mowa w ust. 3, mo?e by? wyp?acona raz w roku akademickim.

6.      Szczegó?owe zasady przyznawania nagród i wyró?nie? okre?laj? odr?bne regulaminy.

7.      Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e ustali? inne formy wyró?nie? doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Je?li wyró?nienie takie ??czy si? z nagrod? pieni??n?, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywaj? j? ze ?rodków w?asnych.

 

VIII. UKO?CZENIE STUDIÓW

 

§ 35

1.            Uko?czenie studiów nast?puje po z?o?eniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu w terminie do 30 czerwca. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów mo?e przed?u?y? powy?szy termin nie wi?cej ni? o jeden miesi?c.

2.            Absolwent otrzymuje ?wiadectwo uko?czenia studiów doktoranckich, w którym wpisuje si?:

1)      nazw? podstawowej jednostki organizacyjnej,

2)      okres odbywania studiów,

3)      dziedzin? naukow?,

4)      dyscyplin? naukow?.

3.      Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

4.      Przed otrzymaniem ?wiadectwa uko?czenia studiów doktoranckich, absolwent powinien uregulowa? wszystkie zobowi?zania wobec Uczelni.

5.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególno?ci w przypadku d?ugotrwa?ej choroby, uczestnik studiów doktoranckich mo?e uzyska? zgod? rektora na przed?u?enie okresu odbywania studiów, nie d?u?ej jednak ni? o rok.

IX. PRZEPISY KO?COWE

§ 36

W sprawach dotycz?cych organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie obj?tych przepisami Regulaminu, z wy??czeniem przepisu § 35 ust. 5, decyduje kierownik studiów.

§ 37

1.            Od decyzji podj?tych przez kierownika studiów na podstawie niniejszego Regulaminu, przys?uguje doktorantowi, za po?rednictwem dziekana, prawo z?o?enia w ci?gu 14 dni odwo?ania do rektora.

2.            Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 38

Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony zosta? przez Senat Uczelni Uchwa?? Nr 51 z dnia 24 lutego 2006 roku i wchodzi w ?ycie z dniem l pa?dziernika 2006 roku.

 

 

Uchwa?a Nr 52

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Samorz?du Doktorantów.

 

Na podstawie art. 202 ust. 4 oraz art. 208 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.)

 

 

§ 1

Senat stwierdza zgodno?? Regulaminu Samorz?du Doktorantów z ustaw? Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz Statutem Uniwersytetu.

 

§ 2

Tekst Regulaminu Samorz?du Doktorantów stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 52 Senatu UWM

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

Regulamin Samorz?du Doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Rozdzia? I

Postanowienia ogólne

 

Podstawa prawna dzia?ania Samorz?du Doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zwana dalej Ustaw?.

 

§ 1

1.      Wszyscy doktoranci Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie tworz? Samorz?d Doktorantów Uniwersytetu, zwany dalej Samorz?dem Doktorantów

2.      Organy Samorz?du Doktorantów s? wy??cznym reprezentantem ogó?u doktorantów Uniwersytetu.

3.      Terenem dzia?ania Samorz?du Doktorantów jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.

 

§ 2

Samorz?d Doktorantów mo?e by? cz?onkiem krajowych i mi?dzynarodowych organizacji skupiaj?cych doktorantów.

 

§ 3

Samorz?d Doktorantów prowadzi na terenie Uniwersytetu dzia?alno?? w zakresie spraw doktorantów okre?lonych w art. 202 ust. 7 Ustawy.

 

 

§ 4

Doktoranci maj? prawo zrzeszania si? w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególno?ci w ko?ach naukowych oraz w zespo?ach artystycznych na zasadach okre?lonych w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).

 

§ 5

Doktoranci s? reprezentowani w organach kolegialnych i organach wyborczych Uniwersytetu uczelni zgodnie z ustaw? z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym.

 

§ 6

1.      Uniwersytet zapewnia ?rodki materialne niezb?dne do funkcjonowania organów Samorz?du Doktorantów.

2.      Samorz?d Doktorantów dla realizacji swych celów ma prawo korzysta? z pomieszcze? i ?rodków technicznych Uniwersytetu, w zakresie uzgodnionym z w?adzami Uniwersytetu.

3.      Samorz?d Doktorantów mo?e pozyskiwa? ?rodki z innych ?róde? ni? finansowanie z Uniwersytetu.

 

§ 7

1.      Samorz?d Doktorantów przez swoje organy decyduje w sprawach rozdzia?u ?rodków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu na cele doktorantów.

2.      Organy samorz?du doktoranckiego przedstawiaj? organom Uniwersytetu sprawozdanie z rozdzia?u ?rodków finansowych i rozliczenie tych ?rodków nie rzadziej ni? raz w roku akademickim, w terminie do 31 pa?dziernika.

 

§ 8

Organom Samorz?du Doktorantów przys?uguje prawo u?ywania piecz?ci z nazw? odpowiedniego organu samorz?du.

 

§ 9

Organy Samorz?du dzia?aj? niezale?nie od organizacji studenckich.

 

Rozdzia? II

Struktura i dzia?alno?? Samorz?du Doktorantów

 

§ 10

Organami samorz?du Doktorantów s?:

1)      Rada Samorz?du Doktorantów;

2)      Prezydium Samorz?du Doktorantów;

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 11

Rad? Samorz?du Doktorantów tworz? przedstawiciele doktorantów w liczbie dwóch z ka?dego wydzia?u prowadz?cego studia doktoranckie.

 

§ 12

Do kompetencji Rady Samorz?du Doktorantów nale?y w szczególno?ci:

1)      okre?lenie kierunków dzia?alno?ci Samorz?du;

2)      wybór i odwo?anie cz?onków Prezydium;

3)      wybór i odwo?anie cz?onków Komisji Rewizyjnej;

4)      ocena dzia?alno?ci Prezydium i Przewodnicz?cego Prezydium,

5)      zatwierdzanie raz w roku rocznego sprawozdania Prezydium z dzia?alno?ci Samorz?du oraz sprawozdania z rozdzia?u ?rodków finansowych otrzymanych z Uniwersytetu i rozliczenia tych ?rodków;

6)      uchwalenie Regulaminów Prezydium i Komisji Rewizyjnej;

7)      uchwalenie Regulaminu Samorz?du Doktorantów;

8)      uchwalenie Ordynacji Wyborczej.

 

§ 13

Spo?ród cz?onków Rady Samorz?du Doktorantów wybierane jest Prezydium w sk?adzie:

1)      przewodnicz?cy;

2)      wiceprzewodnicz?cy;

3)      sekretarz.

 

§ 14

Do kompetencji Prezydium Samorz?du Doktorantów w szczególno?ci nale?y:

1)      reprezentowanie Samorz?du Doktorantów wobec W?adz Uniwersytetu;

2)      kierowanie dzia?alno?ci? Samorz?du Doktorantów zgodnie z uchwa?ami Rady Samorz?du Doktorantów;

3)      rozdzia? ?rodków finansowych przeznaczonych przez organy Uniwersytetu;

4)      zwo?ywanie posiedze? Rady;

5)      zarz?dzanie wyborów do organów Samorz?du Doktorantów;

6)      reprezentowanie Samorz?du Doktorantów na forum ogólnopolskim i mi?dzynarodowym;

7)      sk?adanie Rektorowi rocznego sprawozdania z dzia?alno?ci Samorz?du oraz sprawozdania z rozdzia?u ?rodków finansowych otrzymywanych z Uniwersytetu i z innych ?róde? oraz rozliczenie tych ?rodków, nie pó?niej ni? dwa tygodnie przed up?ywem kadencji.

 

§ 15

Organem kontrolnym Samorz?du Doktorantów jest Komisja Rewizyjna w sk?ad której wchodzi 3 doktorantów wybieranych spo?ród Rady Samorz?du Doktorantów:

1)      przewodnicz?cy;

2)      wiceprzewodnicz?cy;

3)      sekretarz.

 

§ 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Samorz?du Doktorantów w szczególno?ci nale?y:

1)      kontrolowanie dzia?alno?ci Samorz?du Doktorantów oraz jego organów;

2)      opiniowanie sprawozdania Prezydium z dzia?alno?ci Samorz?du oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Prezydium;

3)      sporz?dzanie protoko?ów oraz wyst?powanie do Rady i Prezydium z wnioskami wynikaj?cymi z przeprowadzonych kontroli.

 

§ 17

Kadencja organów kolegialnych: Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 12 miesi?cy i rozpoczyna si? 1 listopada w roku wyborów, a ko?czy si? 31 pa?dziernika w roku, w którym up?ywa kadencja.

 

§ 18

Za naruszenie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie oraz za czyny uchybiaj?ce godno?ci doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialno?? dyscyplinarn?. Do odpowiedzialno?ci dyscyplinarnej doktorantów stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym.

 

§ 19

Do kontaktów z mediami powo?ywany jest spo?ród cz?onków Rady Rzecznik Prasowy Samorz?du Doktorantów.

 

§ 20

Uchwa?y organów kolegialnych zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy statutowej liczby ich cz?onków.

 

§ 21

Rektor uchyla uchwa?? organu Samorz?du Doktorantów przyj?t? niezgodnie z przepisami prawa, Statutem Uniwersytetu, Regulaminem Studiów Doktoranckich lub Regulaminem Samorz?du Doktorantów.

 

§ 22

Mandat w organach Samorz?du Doktorantów wygasa wskutek:

1)      uko?czenia studiów doktoranckich;

2)      skre?lenia z listy studiów doktoranckich;

3)      zrzeczenia si? mandatu;

4)      ukarania kar? dyscyplinarn? na podstawie przepisów Ustawy;

ukarania za przest?pstwo

 

§ 23

Rada zbiera si? co najmniej raz w kwartale podczas roku akademickiego. Posiedzenia s? protoko?owane.

 

§ 24

Obrady Rady prowadzi przewodnicz?cy Prezydium lub upowa?niony cz?onek Prezydium. G?osowania s? jawne z wyj?tkiem spraw osobowych, które s? tajne.

 

§ 25

W obradach Rady dodatkowo mog? uczestniczy? Rektor oraz inni go?cie zaproszeni przez przewodnicz?cego Prezydium.

 

§ 26

Tryb zwo?ywania posiedze? i tryb pracy Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej okre?laj? Regulaminy uchwalone przez Rad?.

 

§ 27

Ka?dy cz?onek Samorz?du Doktorantów ma bierne i czynne prawo wyborcze.

 

§ 28

Wybory przedstawicieli Wydzia?ów do Rady Samorz?du Doktorantów organizuje Kierownik Studiów Doktoranckich, najpó?niej do dnia 21 pa?dziernika.

 

§ 29

1.      Prezydium, Komisja Rewizyjna i Rzecznik Prasowy oraz przedstawiciele do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu wybierani s? spo?ród cz?onków Rady.

2.      Wybory Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Prasowego, przedstawicieli do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu powinny si? odby? do dnia 31 pa?dziernika.

 

§ 30

1.      Wybory uzupe?niaj?ce do Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i na Rzecznika Prasowego przeprowadza si? w przypadku wyga?ni?cia mandatu przed up?ywem kadencji.

2.      Termin wyborów uzupe?niaj?cych do Rady okre?la Wydzia?owy Kierownik Studiów Doktoranckich.

 

§ 31

Tryb wyborów do Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i organów wyborczych Uniwersytetu okre?la Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Rad? Samorz?du Doktorantów.

 

Rozdzia? III

Postanowienia ko?cowe

 

§ 32

Uchwa?? w sprawie zmian do Regulaminu podejmuje Rada Samorz?du Doktorantów wi?kszo?ci? 2/3 g?osów swego sk?adu.

 

§ 33

Regulamin Samorz?du Doktorantów wchodzi w ?ycie po stwierdzeniu przez Rad? Samorz?du Doktorantów oraz stwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu jego zgodno?ci z ustaw? i Statutem Uniwersytetu.

 

 

Uchwa?a Nr 53

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: planu zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego, w zwi?zku z Uchwa?? Nr 97 Senatu z dnia 24 pa?dziernika 2003 r. w sprawie zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 20042006:

 

§ 1

Senat zatwierdza szczegó?owy harmonogram planowanych zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 20042006, w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

Podstaw? realizacji zada? inwestycyjnych, o których mowa w § 1 jest pozyskanie ?rodków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 54

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, W?ochy.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365)

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, W?ochy.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 55

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie: recenzji o kandydacie do tytu?u doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat popiera inicjatyw? Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogdanowi NEYOWI. Jednocze?nie Senat wyra?a opini? pozytywn? w tej sprawie na podstawie recenzji wykonanej przez prof. zw. dr. hab. in?. Lubomira W?odzimierza Barana, dr. h. c., cz?onka korespondencyjnego PAN.

 

§ 2

Tekst opinii, o której mowa w § 1 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 56

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2, pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.)

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, na które sk?ada si?:

1)      bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2005 roku zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot? 383.217.055,11 z?

2)      rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie 20.146.827,22 z?

3)      zestawienie zmian w funduszu w?asnym za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot? 33.804.370,89 z?

4)      sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pieni??nych, wykazuj?ce zwi?kszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego okresu o kwot? 4.192.777,20 z?

5)      dodatkowe informacje i obja?nienia.

 

§ 2

Zysk netto w kwocie 20.146.827,22 z? przeznacza si? na zwi?kszenie funduszu zasadniczego.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 57

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: przeznaczenia na realizacj? zada? inwestycyjnych ?rodków pozyskanych ze sprzeda?y nieruchomo?ci.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu w zwi?zku z uchwa?ami Senatu:

 • Uchwa?? Nr 24 Senatu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Obro?ców Tobruku 3,
 • Uchwa?? Nr 26 Senatu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart?skiej,
 • Uchwa?? Nr 27 Senatu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej po?o?onej w Ostródzie przy ul. Pieni??nego,
 • Uchwa?? Nr 30 Senatu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, po?o?onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego,

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a zgod? na przeznaczenie ?rodków pozyskanych ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w cytowanych uchwa?ach, na sfinansowanie wydatków zwi?zanych z realizacj? zadania inwestycyjnego pod nazw? Uniwersytecka Biblioteka ?rodowiskowa oraz na wspó?udzia? w finansowaniu inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 58

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zmiany za??cznika do Uchwa?y Nr 53 z 24 lutego 2006 roku.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w zwi?zku z Uchwa?? Nr 53 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Zmienia si? Za??cznik do Uchwa?y Nr 53 z dnia 24 lutego 2006 roku w zakresie ?róde? finansowania inwestycji  w poz. Nr 1 „Zakup wyposa?enia i elektronicznego udost?pniania zbiorów nowej biblioteki UWM w Olsztynie” jako ?ród?a finansowania wskazuje si? jedynie „fundusze strukturalne” i „UWM”.

 

§ 2

Jednolity tekst harmonogramu planowanych zada? inwestycyjnych realizuj?cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 20042006, uwzgl?dniaj?cy zmian?, o której mowa w § 1 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?? wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 59

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zada? inwestycyjnych do zg?oszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 20072013.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat zatwierdza zadania inwestycyjne do zg?oszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 20072013. Wykaz zada? stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

?ród?em finansowania zada? inwestycyjnych, o których mowa w § 1 b?dzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz ?rodki finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki i Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwa?? wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 59

z dnia 31 marca 2006 r.

 

Z A D A N I A  I N W E S T Y C Y J N E

do zg?oszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007-2013

 

1.      Rozbudowa, modernizacja i wyposa?enie Centrum Edukacyjno-Badawczego Produkcji i Bezpiecze?stwa Zdrowotnego ?ywno?ci Pochodzenia Zwierz?cego.

2.      Budowa i wyposa?enie Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.      Rozbudowa i modernizacja obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych wraz z unowocze?nieniem wyposa?enia aparaturowego.

4.      Budowa i wyposa?enie Centrum Akwakultury i In?ynierii Ekologicznej.

5.      Budowa i wyposa?enie Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Olsztynie.

6.      Rozbudowa i wyposa?enie obiektów nauk biologicznych.

7.      Modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych i infrastruktury technicznej Uniwersytetu.

 

 

Uchwa?a Nr 60

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zada? inwestycyjnych do zg?oszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat zatwierdza zadania inwestycyjne do zg?oszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 20072013. Wykaz zada? stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

?ród?em finansowania zada? inwestycyjnych, o których mowa w § 1 b?dzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz ?rodki finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki i Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwa?? wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 60

z dnia 31 marca 2006 r.

 

Z A D A N I A  I N W E S T Y C Y J N E

do zg?oszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013

 

1.      Modernizacja obiektu na Centrum Kultury Akademickiej.

2.      Modernizacja i wyposa?enie Mi?dzynarodowego Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ostródzie.

3.      Rozbudowa i wyposa?enie obiektu edukacji lingwistycznej.

4.      Modernizacja i wyposa?enie Mi?dzynarodowego Centrum Edukacyjnego w Braniewie.

5.      Rewitalizacja pa?acu i innych obiektów w ???anach.

6.      Modernizacja i wyposa?enie O?rodka Bada? nad Gospodark? i Kultur? Europy Wschodniej.

 

 

Uchwa?a Nr 61

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Chmielnickim Uniwersytetem Pa?stwowym, Ukraina.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Chmielnickim Uniwersytetem Pa?stwowym, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 62

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rybo?ówstwa w Shanghai, Chiny.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Rybo?ówstwa w Shanghai, Chiny.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 63

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Litewsk? Akademi? Weterynaryjn? w Kownie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) postanawia si?, co nast?puje.

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Litewsk? Akademi? Weterynaryjn? w Kownie.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 64

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: funkcjonowania zamiejscowych o?rodków dydaktycznych.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie szczegó?owych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego o?rodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydzia?u zamiejscowego uczelni (Dz. U. Nr 61, poz. 538 z pó?n. zm.) i Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spe?nia? uczelnia, aby utworzy? i prowadzi? kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Od roku akademickiego 2006/2007 uczelnia nie prowadzi rekrutacji na kierunek edukacja techniczno-informatyczna w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 65

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zmian w ofercie kszta?cenia na kierunku „stosunki mi?dzynarodowe”.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spe?nia? uczelnia, aby utworzy? i prowadzi? kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Na kierunku „stosunki mi?dzynarodowe” znosi si? kszta?cenie na studiach drugiego stopnia magisterskich, prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Od roku akademickiego 2006/2007 uczelnia nie prowadzi rekrutacji na studia drugiego stopnia  magisterskie na kierunku „stosunki mi?dzynarodowe”.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Uchwa?a Nr 66

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o ?ywno?ci.

 

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym oraz § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Senat wyra?a zgod? na nast?puj?ce zmiany organizacyjne na Wydziale Nauki o ?ywno?ci:

1)      zniesienie Katedry In?ynierii i Aparatury Procesowej oraz Gospodarki Energi?;

2)      utworzenie:

a.       Katedry In?ynierii i Aparatury Procesowej

b.      Katedry Towaroznawstwa Przemys?owego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energi?.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

U C H W A ? A Nr 67

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

sprawie: projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku.

 

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a sprzeciw wobec planowanej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odebrania twórcom prawa do ustalania kosztów z tytu?u korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporz?dzania tymi prawami w wysoko?ci 50 % uzyskanego przychodu. Aktualnie obowi?zuj?ce zasady ustalania dochodów twórców, nie stanowi? szczególnych uprawnie? nauczycieli akademickich, a zmiana przepisów w sposób szczególny dotkn??aby przedstawicieli ?rodowiska akademickiego, którzy znacz?c? cz??? swoich przychodów uzyskuj? z twórczo?ci.

 

Zapowiadany w deklaracjach Rz?du przejrzysty, uproszczony system podatkowy w skali ca?ego pa?stwa mia? prowadzi? do realnego obni?enia podatków obywateli, podczas gdy zapowiadana zmiana przepisów w sposób zasadniczy wp?yn??aby na obci??enie podatkowe twórców.

 

Senat z niepokojem zwraca uwag?, ?e obni?enie realnych wynagrodze? nauczycieli akademickich poprzez projektowane zmiany przepisu, a tak?e niskie nak?ady pa?stwa na szkolnictwo wy?sze i nauk? w porównaniu z innymi pa?stwami Unii Europejskiej – przyczyni? si? do wzrostu emigracji najzdolniejszych nauczycieli akademickich i absolwentów uczelni wy?szych.

 

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zwraca si? do Rz?du i Sejmu z apelem o niepogarszanie sytuacji materialnej nauczycieli akademickich i utrzymanie dotychczas obowi?zuj?cych zasad obliczania kosztów uzyskiwania przychodu z tytu?u korzystania z praw autorskich.

  

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 68 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”.

 

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z Uchwa?? Senatu Nr 3 z dnia 3 wrze?nia 1999 r.

 

§ 1

Senat akceptuje wniosek Kapitu?y Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” w sprawie przyznania tego Medalu

 

Ks. abp. dr. Edmundowi PISZCZOWI

 

Metropolicie Warmi?skiemu, Wielkiemu Kanclerzowi Wydzia?u Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie – z okazji 50-lecia kap?a?stwa i 25. rocznicy sakry biskupiej

w uznaniu zas?ug w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie oraz za wk?ad w rozwój uczelni, szczególnie Wydzia?u Teologii.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 69 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci budynku dwurodzinnego wraz z prawem w?asno?ci gruntu po?o?onego  w Olsztynie – Gutkowo 34.

 

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu, nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 180 Senatu z dnia 2 lipca 2004 r.:

§ 1

Senat wyra?a zgod? na zbycie przez UWM na rzecz dotychczasowych najemców prawa w?asno?ci budynku dwurodzinnego oraz zwi?zanego z nim prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w Olsztynie-Gutkowo 34, oznaczonego jako dzia?ka Nr 40/5 (obr?b 153) o powierzchni 988 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.).

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 70 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: zada? inwestycyjnych do zg?oszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013.

 

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat przyjmuje zadanie inwestycyjne do zg?oszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013, okre?lone w za??czniku do uchwa?y.

 

§ 2

Podstaw? realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 b?dzie pozyskanie ?rodków finansowych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 70

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

ZADANIE INWESTYCYJNE

do zg?oszenia w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmi?sko-Mazurskiego

do Funduszy Strukturalnych

na lata 2007-2013

 

Tytu? projektu

Warto??

szacunkowa

?ród?a finansowania

Rozbudowa, modernizacja i wyposa?enie obiektu na o?rodek badawczo-rozwojowy i dydaktyczny w zakresie satelitarnego pozycjonowania, nawigacji i monitoringu, tworzeniu numerycznego modelu terenu i dna jezior, Systemów Informacji Geograficznej, bezpiecze?stwa powszechnego i ratownictwa wodnego

ok. 24,3 mln PLN

EFRR*
MEiN
UWM

 

 

*ERDF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

MEiN – Ministerstw Edukacji i Nauki

UWM – Uniwersytet Warmi?sko – Mazurski w Olsztynie

 

 

UCHWA?A NR 71

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: powo?ania nowego kierunku studiów i specjalno?ci oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu, Senat uchwala, co nast?puje:

 

§ 1

W Uniwersytecie powo?uje si? nowy kierunek studiów pn.: NAUKI O RODZINIE – na Wydziale Teologii w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, kszta?c?cy na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:

1.    Na kierunku: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

a)      znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „podstawy techniki i zastosowania informatyki”, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia,

b)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich i drugiego stopnia-magisterskich w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, odpowiednio z 7- semestralnym i 3 – semestralnym okresem nauki.

2.    Na kierunku: EKONOMIA:

a)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „ekonomika gospodarki ?ywno?ciowej” z 4 - semestralnym okresem nauki.

3.    Na kierunku: FILOLOGIA:

a)      znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „filologia rosyjska z j?zykiem niemieckim”, „filologia rosyjska z j?zykiem angielskim”, „filologia ukrai?sko-polska”, „filologia wschodnios?owia?ska”, realizowanych na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia,

b)      znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „filologia rosyjska”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

c)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie specjalno?ci: „filologia ukrai?ska” z 6-semestralnym okresem nauki,

d)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich i drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „filologia rosyjska”, odpowiednio z 6-semestralnym i 4-semestralnym okresem nauki,

e)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „filologia angielska”, z 4-semestralnym okresem nauki.

4.    Na kierunku: FILOZOFIA:

a)      znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.

5.    Na kierunku: MATEMATYKA:

a)      znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci informatycznej, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

b)      znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

6.    Na kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN:

a)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „transport drogowy” z 3-semestralnym okresem nauki.

7   Na kierunku: OCHRONA ?RODOWISKA (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa):

a)      znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „u?ytkowanie i ochrona gleb”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

8.  Na kierunku: OGRODNICTWO:

a)      znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.

9.  Na kierunku: PEDAGOGIKA:

a)      znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika”, „pedagogika opieku?cza”, „pedagogika wczesnej edukacji”, realizowanych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia,

b)      zmienia si? nazw? specjalno?ci: „praca socjalna”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na „pedagogika pracy socjalnej”,

c)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie specjalno?ci: „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika z rehabilitacj?” oraz „wczesna edukacja z kszta?ceniem integracyjnym” z 6-semestralnym okresem nauki;

d)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „pedagogika opieku?cza” z 4-semestralnym okresem nauki.

10. Na kierunku: POLITOLOGIA:

a)      uruchamia si? kszta?cenie w j?zyku angielskim w zakresie specjalno?ci: „mi?dzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4-semestralnym okresem nauki.

11. Na kierunku: RYBACTWO:

a)      uruchamia si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „akwakultura i akwarystyka”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki,

b)      uruchamia si? kszta?cenie w j?zyku angielskim w zakresie specjalno?ci: „akwakultura i akwarystyka”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3-semestralnym okresem nauki.

12. Na kierunku: TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA:

a)      znosi si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie realizowanych specjalno?ci: „in?ynieria produkcji” oraz „systemy techniczne i energetyka”,

b)      uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia – magisterskich w zakresie specjalno?ci: „energetyka i odnawialne ?ród?a energii” oraz „mechatronika w rolnictwie” z 3 –semestralnym okresem nauki.

§ 3

Likwiduje si? kszta?cenie na kierunku SOCJOLOGIA.

 

§ 4

Studenci realizuj?cy nauk? na kierunkach i specjalno?ciach, okre?lonych w ofercie dydaktycznej przed wej?ciem w ?ycie niniejszej uchwa?y – kontynuuj? studia zgodnie z rozpocz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planów studiów i programów nauczania okre?lonych dla danego kierunku i specjalno?ci.

 

§ 5

1.    Nauczanie na powo?anym uchwa?? kierunku studiów oraz powo?anych specjalno?ciach b?dzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane s? poszczególne kierunki i specjalno?ci kszta?cenia.

2.    Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy magistra, in?yniera, licencjata (w zale?no?ci od kierunku studiów i stopnia kszta?cenia) – w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

 

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? od 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A Nr 72

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§1

1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub in?ynierskie) w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

2.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

3.    Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

4.     

§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia

I.   Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:

1.  na kierunkach: ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci), zootechnika – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1A do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

2.  na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, in?ynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, z?o?onych na poziomie podstawowym (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1B do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

3.  na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, prawo, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1C do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

4.  na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, z?o?onych na poziomie podstawowym, z wy??czeniem przedmiotu informatyka, z?o?onego wy??cznie na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1D do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

5.  na kierunku filologia polska – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1E do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

6.  na kierunku filologia o specjalno?ci: filologia angielska – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny – angielski oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

7.  na kierunku filologia o specjalno?ci: filologia germa?ska – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny – niemiecki oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

8.  na kierunku filologia o specjalno?ciach: filologia rosyjska, filologia ukrai?ska – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1F do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

9.  na kierunku: architektura krajobrazu – obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocen? predyspozycji plastycznych) oraz:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1G do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?.

10.     na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

11.     na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak te? sprawdzian predyspozycji s?uchowych i g?osowych oraz:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1H do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

Do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych i g?osowych, przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie.

12. na kierunkach: biologia, biotechnologia, piel?gniarstwo, weterynaria – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, z?o?onych na poziomie podstawowym (za??cznik 1I do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1I do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

 

 

§3

1.   Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani s? na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).

2.   W post?powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

 

§4

1.  Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.

2.  Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

3.  Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:

a/  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/  dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c/  przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,

d/  organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,

e/  przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,

f/   zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

g/  przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4.  Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:

a/  koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),

b/  organizacja opracowania zagadnie? na egzamin praktyczny i pisemny,

c/  rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

 

§5

1.  Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

a/  podanie i ?yciorys (na formularzu),

b/  ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopia ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

c/  ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

d/  orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,

e/  fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym

f/   trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiaj?ce osob? bez nakrycia g?owy i okularów z ciemnymi szk?ami w taki sposób, aby ukazywa?y g?ow? w pozycji lewego pó?profilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/  dowód op?aty rekrutacyjnej,

h/  kserokopia dowodu osobistego (strona 2, 3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.

 

Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

a/  dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,

b/  odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

2.  W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

3.  Dokumenty wymienione w ust. 1 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie do 13 lipca 2007 r.

 

§6

Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia w ramach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej:

1.  Rekrutacj? jednocz??ciow? (konkurs – ranking) i dwucz??ciow? (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w §2.

2.  Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi 23 lipca 2007 r.

 

§7

1.  ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.

2.  Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? bezpo?rednio kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:

a)  w ramach rekrutacji jednocz??ciowej (ranking ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku: filologia polska– przedmioty: j?zyk polski i historia;

–   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, in?ynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, prawo, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;

–   na kierunkach: informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska, sp. filologia ukrai?ska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia germa?ska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk niemiecki;

–   na kierunku: filologia (sp. filologia angielska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk angielski;

b)  w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i j?zyk polski;

–   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i j?zyk polski.

3.  Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym przedziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).

4.  Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dostateczne.

5.  Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w §7 ust. 1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 20 lipca 2007 r.

6.  Kandydaci na studia, legitymuj?cy si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej, rekrutowani s? na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik okre?lony na dyplomie IB kwalifikuje kandydata do danego przedzia?u (tabela 4 niniejszej uchwa?y).

 

§8

Zasady post?powania kwalifikacyjnego

A. Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci:

1.  Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za??czników 1A-1I do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w §1 ust. 3 uchwa?y.

2.  Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji okre?lono przedmiot/przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym, i który nie spe?nia kryteriów w zakresie jednego z przedmiotów do wyboru okre?lonych w za??czniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu.

3.  Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.

4.  W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu religia/etyka.

5.  W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w §1 ust. 3 uchwa?y.

6.  Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).

7.  W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”.

8.  W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, zakwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadaj?cych dyplom IB Matury Mi?dzynarodowej), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy okre?lone w §1 ust. 3 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

B. Egzaminy wst?pne – praktyczne.

Terminy egzaminów wst?pnych (praktycznych) oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

1.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2.  Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.

3.  Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? ocen? stanowi ?rednia ocen sk?adowych.

4.  Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.  Za pozytywny wynik post?powania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust.9,10,11 uznaje si? ocen? – dostateczny.

 

§9

Tryb post?powania kwalifikacyjnego.

1.  Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1A-1I oraz przepisów §1 ust. 3 oraz §3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.

2.  Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.

3.  Do limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).

4.  Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej nast?pi – 23 lipca 2007 r.

 

§10

Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w ust. 1 i 2.

1.  Na tym kierunku s? wolne miejsca.

2.  W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.

3.  Powy?szy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 9, 10, 11.

4.  Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§11

1.  Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 6 sierpnia 2007 r. Potwierdzenie stanowi:

     1/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci – przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?;

2/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane do dziekanatu wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.

2.  Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

 

§12

1.  Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:

a/  przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – jednocz??ciowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 6 sierpnia 2007 r.

b/  przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – dwucz??ciowego, tj. przyst?pili do egza­minu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przyst?pili do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy w trakcie post?powania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji.

c/  przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub egzaminu pisemnego (na studiach drugiego stopnia – magisterskich) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

2.  Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§13

1.  Kandydaci przyj?ci na I rok studiów w ramach odwo?a? zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 24 sierpnia 2007 r. Potwierdzenie stanowi:

     1/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci - przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?;

2/  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane do dziekanatu wydzia?u o?wiadczenie opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata.

2.  Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

 

§14

II. Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie.

A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalno?ci filologia angielska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 3.

2.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.  Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.

4.  Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.  Na kierunku filologia o specjalno?ci filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

6.  Termin egzaminu wst?pnego oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

 

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych)

1.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku (poza wymienionym w § 14 A ust. 1 oraz § 14 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.    Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalno?ci: filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

3.    Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalno?ci: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

4.  Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

 

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

 

§16

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 

Za??cznik 1A

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Ochrona ?rodowiska (OW)

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

2. J?zyk polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

5. Geografia

2

Ochrona ?rodowiska (KS)

3

Ogrodnictwo

4

Rolnictwo

5

Rybactwo

6

Technika rolnicza i le?na

7

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

8

Towaroznawstwo (TW)

9

Towaroznawstwo (TT)

10

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrza?o?ci wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Ochrona ?rodowiska (OW)

1. Biologia * lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. J?zyk polski lub j?zyk obcy nowo?ytny***

2

Ochrona ?rodowiska (KS)

3

Ogrodnictwo

4

Rolnictwo

5

Rybactwo

6

Technika rolnicza i le?na

7

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

8

Towaroznawstwo (TW)**

9

Towaroznawstwo (TT)**

10

Zootechnika

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*       w przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania ?redniej uwzgl?dnia si? ocen? z przedmiotu przystaj?cego do dziedziny nauk biologicznych i posiadaj?cego status obligatoryjnego

         **  na kierunku towaroznawstwo (TW i TT) w przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania ?redniej uwzgl?dnia si? ocen? z przedmiotu „towaroznawstwo”

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?


 

Za??cznik 1B

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru (dokona? wyboru dwóch  z przedstawionych poni?ej) b/

1

Budownictwo

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

In?ynieria chemiczna i procesowa

4

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

In?ynieria chemiczna i procesowa

4

Mechanika i budowa maszyn

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

      ***  j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?

 


 

Za??cznik 1C

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Administracja

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o spo?ecze?stwie c/

2

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

3

Ekonomia

4

Filozofia

5

Historia

6

Nauki o rodzinie

7

Pedagogika

8

Politologia

9

Prawo

10

Stosunki mi?dzynarodowe

11

Teologia

12

Zarz?dzanie i marketing

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o spo?ecze?stwie

2. Geografia lub matematyka

3. J?zyk polski lub j?zyk obcy nowo?ytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

3

Ekonomia

4

Filozofia

5

Historia

6

Nauki o rodzinie

7

Pedagogika

8

Politologia

9

Prawo

10

Stosunki mi?dzynarodowe

11

Teologia

12

Zarz?dzanie i marketing

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/   wiedza o spo?ecze?stwie - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

      ***  j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

 


 

Za??cznik 1D

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru (dokona? wyboru dwóch z przedstawionych poni?ej) b/

1

Informatyka

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

5. Informatyka c/

2

Matematyka

3

Geodezja i kartografia

4

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Informatyka

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

2

Matematyka

3

Geodezja i kartografia

4

Gospodarka przestrzenna

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

c/   informatyka - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym

z wynikiem co najmniej 30% punktów

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?

Za??cznik 1E

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Filologia polska

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1.Historia

2.Geografia

3.Historia sztuki c/

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Filologia polska

1. J?zyk polski

2. Historia lub geografia

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/ historia sztuki - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata


 

Za??cznik 1F

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej

egzaminu maturalnego wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny – angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Matematyka

1.2

- sp. filologia germa?ska

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny – niemiecki

1.3

- sp. filologia rosyjska

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1.4

- sp. filologia ukrai?ska

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Filologia

1.1

- sp. filologia angielska

1. J?zyk obcy nowo?ytny – angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia

3. J?zyk polski

1.3

- sp. filologia germa?ska

1. J?zyk obcy nowo?ytny – niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia

3. J?zyk polski

1.5

- sp. filologia rosyjska

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia

3. J?zyk polski

1.6

- sp. filologia ukrai?ska

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata


 

Za??cznik 1G

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej

egzaminu maturalnego wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/ - rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny ***

1. Biologia

2. Chemia

3. Matematyka

4. Geografia

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu

1. Egzamin praktyczny 1/ - rysunek– ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. J?zyk polski lub j?zyk obcy nowo?ytny***

 

1/   na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

* w przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania ?redniej uwzgl?dnia si? ocen? z przedmiotu przystaj?cego do dziedziny nauk biologicznych i posiadaj?cego status obligatoryjnego;

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata


 

Za??cznik 1H

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej

egzaminu maturalnego wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Biologia

2. Historia

3. Geografia

4. Historia sztuki c/

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/ 

1.1  Sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2  Sprawdzian predyspozycji s?uchowych i g?osowych

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Biologia

2. Historia

3. Matematyka

4. Historia muzyki c/

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Egzaminy praktyczne 1/ – rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. J?zyk polski

3. J?zyk obcy nowo?ytny ***

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1. Egzaminy praktyczne 2/

1.1  Sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

1.2  Sprawdzian predyspozycji s?uchowych i g?osowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. J?zyk polski

3. J?zyk obcy nowo?ytny ***

 

1/   do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen przyst?puj? kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny, co najmniej dostateczne

2/   do konkursu (rankingu) przedzia?ów ?redniej % punktów lub przedzia?ów ?redniej ocen przyst?puj? kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny, co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych i g?osowych przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/  historia sztuki, historia muzyki - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata


 

Za??cznik 1I

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru dwóch

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Biologia

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

2

Biotechnologia

3

Piel?gniarstwo

4

Weterynaria

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów

na egzaminie dojrza?o?ci wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Biologia

1. Biologia *

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

2

Biotechnologia

3

Piel?gniarstwo

4

Weterynaria

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

*    w przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania ?redniej uwzgl?dnia si? ocen? z przedmiotu przystaj?cego do dziedziny nauk biologicznych i posiadaj?cego status obligatoryjnego;

         *** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?

      **** lub fizyka z astronomi?

 

Tabela 1

 

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów

na studia stacjonarne w roku akademickim 2007/2008

na wszystkie kierunki studiów

System „Nowa Matura”

System „Stara Matura”

?rednia % punktów

Przedzia?

?redniej % punktów

?rednia ocen

Przedzia?

?redniej ocen

30,00 – 34,99

1

2,00 – 2,33

1

35,00 – 37,99

2

2,34 – 2,50

2

38,00 – 40,99

3

2,51 – 2,67

3

41,00 – 46,99

4

2,68 – 3,00

4

47,00 – 52,99

5

3,01 – 3,33

5

53,00 – 55,99

6

3,34 – 3,50

6

56,00 – 58,99

7

3,51 – 3,67

7

59,00 – 64,99

8

3,68 – 4,00

8

65,00 – 69,99

9

4,01 – 4,33

9

70,00 – 72,99

10

4,34 – 4,50

10

73,00 – 75,99

11

4,51 – 4,67

11

76,00 – 81,99

12

4,68 – 5,00

12

82,00 – 87,99

13

5,01 – 5,33

13

88,00 – 90,99

14

5,34 – 5,50

14

91,00 – 93,99

15

5,51 – 5,67

15

94,00 – 96,99

16

5,68 – 5,99

16

97,00 – 100,00

17

6,00

17

 


 

Tabela 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin pisemny 2/

Konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci

Og?oszenie

wyników

1

Architektura krajobrazu 1/

18.07.2007 r.

23.07.2007 r.

23.07.2007 r.

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1/

17-18.07.2007 r.

23.07.2007 r.

23.07.2007 r.

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1/

17-18.07.2007 r.

23.07.2007 r.

23.07.2007 r.

4

Filologia

 sp. filologia angielska (studia II stopnia) 2/

18.07.2007 r.

-

23.07.2007 r.

 

Tabela 3

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalno?? filologia angielska)

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny - testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

Tabela 4

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne

legitymuj?cych si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej

w roku akademickim 2007/2008 na wszystkie kierunki studiów

Dyplom ”Mi?dzynarodowa matura”

Liczba punktów

Przedzia? punktów

24,00 – 24,99

1

25,00 – 25,99

2

26,00 – 26,99

3

27,00 – 27,99

4

28,00 – 28,99

5

29,00 – 29,99

6

30,00 – 30,99

7

31,00 – 31,99

8

32,00 – 32,99

9

33,00 – 33,99

10

34,00 – 34,99

11

35,00 – 35,99

12

36,00 – 36,99

13

37,00 – 38,99

14

39,00 – 40,99

15

41,00 – 42,99

16

43,00 – 45,00

17

 

UCHWA?A Nr 73

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie:       zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie

w 2007 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”.

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§1

1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub in?ynierskie) w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

2.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

3.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek piel?gniarstwo. Studia przeznaczone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y liceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawodzie piel?gniarki.

4.  Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”.

 

§2

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia

I.   Nabór kandydatów na studia nast?puje na podstawie post?powania kwalifikacyjnego, które:

1.  na kierunkach: ochrona ?rodowiska (na Wydziale Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), piel?gniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci), towaroznawstwo (na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1An do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1An do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

2.  na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – obejmuje:

a/konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, z?o?onych na poziomie podstawowym (za??cznik 1Bn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Bn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

3.  na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, historia, pedagogika, politologia, prawo, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – obejmuje:

a/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1Cn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Cn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

4.  na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowego przedmiotu: j?zyk obcy nowo?ytny, a tak?e z dwóch przedmiotów spo?ród przedstawionych do wyboru, z?o?onych na poziomie podstawowym, z wy??czeniem przedmiotu informatyka, z?o?onego wy??cznie na poziomie rozszerzonym (za??cznik 1Dn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1Dn do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

5.  na kierunku filologia polska – obejmuje:

a/ konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego, z?o?onego na poziomie podstawowym z obowi?zkowych przedmiotów: j?zyk obcy nowo?ytny oraz j?zyk polski, a tak?e z przedmiotu do wyboru z?o?onego na poziomie podstawowym (za??cznik 1En do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury”. Zasady kwalifikowania wyników egzaminu maturalnego w przedzia?ach okre?la tabela 1.

b/  konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci (za??cznik 1En do niniejszej uchwa?y) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury”. Zasady kwalifikowania ?redniej ocen w przedzia?ach okre?la tabela 1.

 

§3

1.   Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego s? przyjmowani na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 roku (zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 roku).

2.   W post?powaniu rekrutacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

 

§4

1.  Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.

2.  Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

3.  Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:

a/  przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/  dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c/  przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,

d/  organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,

e/  przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,

f/   zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

g/  przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

4.  Do zada? uczelnianej komisji uczelnianej nale?y:

a/  koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),

b/  organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,

c/  rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

 

§5

1.  Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

a/  podanie i ?yciorys (na formularzu),

b/  ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopia ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

c/  ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

d/  orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,

e/  fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/   trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiaj?ce osob? bez nakrycia g?owy i okularów z ciemnymi szk?ami w taki sposób, aby ukazywa?y g?ow? w pozycji lewego pó?profilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

9/  dowód op?aty rekrutacyjnej,

h/  kserokopia dowodu osobistego (strona 2,3 i 6); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 r. – kserokopia strony 1 i 2.

2.  Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku piel?gniarstwo do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

1/  dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki,

2/  aktualne za?wiadczenie zak?adu pracy potwierdzaj?ce, co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki,

3/  dokument potwierdzaj?cy prawo wykonywania zawodu piel?gniarki po?wiadczony przez Izb? Piel?gniarsk?.

3.  Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

1/  dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,

2/  odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych).

4.  W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

5.  Dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3 kandydaci sk?adaj? w dziekanatach wydzia?ów – w terminie do 27 lipca 2007 r.

 

§6

Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia.

1.  Rekrutacj? – konkurs (ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w §2.

2.  Og?oszenie w dziekanatach konkursu (rankingu) kandydatów wg przedzia?ów ?redniej % punktów lub ?redniej ocen nast?pi 3 sierpnia 2007 r.

 

§7

1.  ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 1 za?wiadczenie Wojewódzkiego Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.

2.  Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.1) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz w ramach rekrutacji (rankingu ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–   na kierunkach: ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), piel?gniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo (na Wydz. Nauki o ?ywno?ci), towaroznawstwo (na Wydz. Bioin?ynierii Zwierz?t), zootechnika– przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–   na kierunku filologia polska – przedmioty: j?zyk polski i historia;

–   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

–   na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, historia, pedagogika, politologia, prawo, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie i marketing – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;

–   na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

3.  Egzaminy oceniane s? w skali 2-5. Uzyskana ?rednia ocen z obu egzaminów kwalifikuje kandydata w okre?lonym przedziale ?redniej ocen (tabela 1 do niniejszej uchwa?y).

4.  Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat z obu przedmiotów uzyska oceny co najmniej dostateczne.

5.  Egzaminy ustne dla kandydatów wymienionych w §7 ust.1, tj. posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 31 lipca 2007 r.

6.  Kandydaci na studia, legitymuj?cy si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej, rekrutowani s? na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik okre?lony na dyplomie IB kwalifikuje kandydata do danego przedzia?u (tabela 4 niniejszej uchwa?y).

 

§8

Zasady post?powania kwalifikacyjnego – konkurs (ranking) ?wiadectw dojrza?o?ci

1.    Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? ?redni? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z uwzgl?dnieniem za??czników 1An-1En do niniejszej uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata do danego przedzia?u. Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w §1 ust. 4 uchwa?y.

2.    Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji okre?lono przedmiot/przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym, i który nie spe?nia kryteriów w zakresie jednego z przedmiotów do wyboru okre?lonych w za??czniku dla danego kierunku studiów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu.

3.    Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” na kierunki, dla których w kwalifikacji okre?lono dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym – do obliczenia ?redniej % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z tego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie przedmiotów do wyboru, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.

4.    W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych oraz przedmiotu religia/etyka.

5.    W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci). Znajduj? tu zastosowanie przepisy okre?lone w §1 ust. 4 uchwa?y.

6.    Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).

7.  W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu – kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”.

8.  W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów/specjalno??, zakwalifikowana w przedziale ko?cz?cym konkurs (ranking), przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci-wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci)-dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” oraz kandydatów posiadaj?cych dyplom IB Matury Mi?dzynarodowej), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu. Przepisy okre?lone w §1 ust. 4 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

 

§9

Tryb post?powania kwalifikacyjnego .

1.  Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug przedzia?ów, z uwzgl?dnieniem zapisów zawartych w za??cznikach 1An-1En oraz przepisów §1 ust. 4 oraz § 3, 7 i 8 niniejszej uchwa?y.

2.  Po dokonaniu czynno?ci okre?lonej w ust. 1, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? list? kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach przyj?tego limitu miejsc.

3.  Do ww. limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).

4.  Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia nast?pi – 3 sierpnia 2007 r.

 

§10

Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia, nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w pkt. 1 i 2.

1.  Na tym kierunku s? wolne miejsca.

2.  W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych oraz ten sam poziom sk?adania egzaminów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego.

3.  Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§11

1.  Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przyj?tym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 27 sierpnia 2007 r.

2.  Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§12

II. Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie.

A. Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.

1.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia, o specjalno?ci: filologia angielska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 3.

2.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.  Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.

4.  Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.  Na kierunku filologia o specjalno?ci: filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

6.  Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 2.

B. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych)

1.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterski– danego kierunku (poza wymienionym w §12 A ust. 1 oraz §12 B ust. 2 i 3) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.    Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia o specjalno?ci: filologia rosyjska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

3.    Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia o specjalno?ci: filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

C. Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów magisterskich

1.    Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na pomagisterskie studia licencjackie-ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.  Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru na studia wymienionych w pkt. II. A ust. 1, pkt. II. B ust. 1,2,3 oraz pkt. II C ust. 1 - udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

 

§13

1.  Studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia) s? odp?atne.

2.  Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie:

     1/ przyj?ci w trybie podstawowym – w terminie do 7 wrze?nia 2007 r.;

     2/ przyj?ci w trybie odwo?awczym – w terminie do 14 wrze?nia 2007 r.

     Potwierdzenie stanowi:

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci – przes?ane w ww. terminach do dziekanatu wydzia?u: dowód wp?aty (op?aty za studia) oraz ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn?,

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?any w ww. terminach do dziekanatu wydzia?u dowód wp?aty (op?aty za studia).

Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonych terminach wymaganych dokumentów oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

 

§14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

 

§15

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 

Za??cznik 1An

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów uzyskanych

z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Ochrona ?rodowiska (OW)

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

2. J?zyk polski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

5. Geografia

2

Ochrona ?rodowiska (KS)

3

Piel?gniarstwo

4

Rolnictwo

5

Technika rolnicza i le?na

6

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

7

Towaroznawstwo (TT)

8

Towaroznawstwo (TW)

9

Zootechnika

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Ochrona ?rodowiska (OW)

1. Biologia * lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. J?zyk polski lub j?zyk obcy nowo?ytny***

2

Ochrona ?rodowiska (KS)

3

Piel?gniarstwo

4

Rolnictwo

5

Technika rolnicza i le?na

6

Technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka

7

Towaroznawstwo (TT)**

8

Towaroznawstwo (TW)**

9

Zootechnika

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*w przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania ?redniej uwzgl?dnia si? ocen? z przedmiotu przystaj?cego do dziedziny nauk biologicznych i posiadaj?cego status obligatoryjnego

      **     na kierunku towaroznawstwo (TT i TW) w przypadku niewyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci oceny z przedmiotu „chemia”, do obliczania ?redniej uwzgl?dnia si? ocen? z przedmiotu „towaroznawstwo”

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?


 

Za??cznik 1Bn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru dwóch 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Budownictwo

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

2

Edukacja techniczno-informatyczna

3

Mechanika i budowa maszyn

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?

 


 

Za??cznik 1Cn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej egzaminu maturalnego

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Administracja

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Geografia

2. Historia

3. Matematyka

4. Wiedza o spo?ecze?stwie c/

2

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Pedagogika

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki mi?dzynarodowe

9

Teologia

10

Zarz?dzanie i marketing

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Administracja

1. Historia lub wiedza o spo?ecze?stwie

2. Geografia lub matematyka

3. J?zyk polski lub j?zyk obcy nowo?ytny***

2

Dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna

3

Ekonomia

4

Historia

5

Pedagogika

6

Politologia

7

Prawo

8

Stosunki mi?dzynarodowe

9

Teologia

10

Zarz?dzanie i marketing

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/ wiedza o spo?ecze?stwie - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

*** j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata


 

Za??cznik 1Dn

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej

egzaminu maturalnego wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru dwóch 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Informatyka

1. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Matematyka

5. Informatyka c/

2

Geodezja i kartografia

3

Gospodarka przestrzenna

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

2

Informatyka

1. Matematyka lub geografia

2. Fizyka **** lub chemia

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

3

Geodezja i kartografia

4

Gospodarka przestrzenna

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmioty do wyboru zdawane na poziomie podstawowym

c/   informatyka – dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów

***  j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata

**** lub fizyka z astronomi?

 

Za??cznik 1En

 

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej % punktów

uzyskanych z przedmiotów w cz??ci pisemnej

egzaminu maturalnego wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

Przedmioty obowi?zkowe

poziom podstawowy

Przedmioty do wyboru

(dokona? wyboru jednego 

z przedstawionych poni?ej) b/

1

Filologia polska

1. J?zyk polski

2. J?zyk obcy nowo?ytny***

1. Historia

2. Geografia

3. Historia sztuki c/

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) przedzia?ów ?redniej ocen

uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrza?o?ci

wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci a/

Uwzgl?dniane przedmioty

1

Filologia polska

1. J?zyk polski

2. Historia lub geografia

3. J?zyk obcy nowo?ytny***

 

a/   zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów okre?la tabela 1

b/   przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

c/ historia sztuki - dodatkowy przedmiot do wyboru zdawany na poziomie podstawowym

***  j?zyk obcy w konkursie ?wiadectw do wyboru przez kandydata


 

Tabela 1

 

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów

na studia niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008

na wszystkie kierunki studiów

 

System „Nowa Matura”

System „Stara Matura”

?rednia % punktów

Przedzia?

?redniej % punktów

?rednia ocen

Przedzia?

?redniej ocen

30,00 – 34,99

1

2,00 – 2,33

1

35,00 – 37,99

2

2,34 – 2,50

2

38,00 – 40,99

3

2,51 – 2,67

3

41,00 – 46,99

4

2,68 – 3,00

4

47,00 – 52,99

5

3,01 – 3,33

5

53,00 – 55,99

6

3,34 – 3,50

6

56,00 – 58,99

7

3,51 – 3,67

7

59,00– 64,99

8

3,68 – 4,00

8

65,00 – 69,99

9

4,01 – 4,33

9

70,00 – 72,99

10

4,34 – 4,50

10

73,00 – 75,99

11

4,51 – 4,67

11

76,00 – 81,99

12

4,68 – 5,00

12

82,00 – 87,99

13

5,01 – 5,33

13

88,00 – 90,99

14

5,34 – 5,50

14

91,00 – 93,99

15

5,51 – 5,67

15

94,00 – 96,99

16

5,68 – 5,99

16

97,00 – 100,00

17

6,00

17

 

Tabela 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów niestacjonarnych

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

 

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin pisemny

Og?oszenie wyników

1

Filologia

1.1

Filologia angielska (studia II stopnia)

1.08.2007 r.

6.08.2007 r.

 

Tabela 3

 

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalno?? filologia angielska)

 

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny - testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0


Tabela 4

 

Zasady punktacji stosowane przy kwalifikacji kandydatów legitymuj?cych si?

dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej na studia niestacjonarne

w roku akademickim 2007/2008 na wszystkie kierunki studiów

 

Dyplom ”Mi?dzynarodowa matura”

Liczba punktów

Przedzia? punktów

24,00 – 24,99

1

25,00 – 25,99

2

26,00 – 26,99

3

27,00 – 27,99

4

28,00 – 28,99

5

29,00 – 29,99

6

30,00 – 30,99

7

31,00 – 31,99

8

32,00 – 32,99

9

33,00 – 33,99

10

34,00 – 34,99

11

35,00 – 35,99

12

36,00 – 36,99

13

37,00 – 38,99

14

39,00 – 40,99

15

41,00 – 42,99

16

43,00 – 45,00

17

 

UCHWA?A Nr 74

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie : zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku.

 

            Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z pó?. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, j?zykoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kszta?towanie ?rodowiska, zootechnika, technologia ?ywno?ci i ?ywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydzia?ach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa, Bioin?ynierii Zwierz?t, Nauki o ?ywno?ci, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów okre?lonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie

1.        Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorz?dnego oraz zbie?no?? uko?czonego kierunku studiów z dyscyplin? naukow? w zakresie, których realizowane b?d? studia doktoranckie.

2.        Przyj?cie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje si? na podstawie ?redniej ocen uzyskanych w post?powaniu kwalifikacyjnym, obejmuj?cym:

a/ egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego,

b/ egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie,

c/ wynik studiów magisterskich,

d/ ocen? na dyplomie uko?czenia studiów.

3.        Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 okre?la za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 3

1.    Kandydaci na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych sk?adaj? w terminie do 7 wrze?nia 2007 roku nast?puj?ce dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu uko?czenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/ dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/ fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydzia?owa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady post?powania kwalifikacyjnego

1. Egzamin z j?zyka obcego nowo?ytnego.

1/ Kandydaci na studia doktoranckie sk?adaj? egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego.

2/ Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? (3,0 pkt). Wynik post?powania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie – ?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3. Wynik studiów magisterskich.

4. Ocena na dyplomie uko?czenia studiów.

 

Tryb post?powania kwalifikacyjnego

1.    Po zako?czeniu post?powania rekrutacyjnego wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen z uwzgl?dnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynno?ci wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.    Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi: 14 wrze?nia 2007 roku.

3.    Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia w uzasadnionych przypadkach tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, w terminie do dnia 28 wrze?nia 2007 r.

4.    Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5.    Terminy egzaminów wst?pnych oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y.

 

§ 5

1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe komisje rekrutacyjne powo?ane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u w sk?adzie:

a)      dziekan wydzia?u lub prodziekan jako przewodnicz?cy

b)      kierownik studiów doktoranckich,

c)      cz?onkowie w liczbie 3 osób, powo?ani spo?ród nauczycieli akademickich wydzia?u posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2. Do zada? komisji wydzia?owych nale?y w szczególno?ci:

a)      przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)      dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c)      przeprowadzenie post?powania kwalifikacyjnego,

d)      przyjmowanie na I rok  studiów doktoranckich w ramach okre?lonego limitu naboru,

e)      zawiadomienie kandydatów wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

f)        przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

4. Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:

a)      koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych,

b)      rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzj? podejmuje rektor.

 

§ 7

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia

 

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard  J. Górecki


Za??cznik 1

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Post?powanie kwalifikacyjne

1

 

 

Agronomia

 

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

2

Biologia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka angielskiego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

3

Geodezja i kartografia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

4

Historia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

5

J?zykoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny j?zykoznawstwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

6

Kszta?towanie ?rodowiska

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

7

Literaturoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

 

 

8

Pedagogika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

9

Rybactwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia ?ywno?ci i ?ywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

11

Weterynaria

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

12

Zootechnika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

 

Za??cznik 2

 

Terminy egzaminów na I rok studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej, w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie

Og?oszenie wyników

1

Wszystkie dyscypliny naukowe

 

10.09.2007r.

 

11.09.2007r.

 

14.09.2007r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1557 razy (w tym z UWM 332 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa